Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Żłobek RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest RADOSNE GWIAZDKI – wyjątkowy żłobek z siedzibą w Lublinie, prowadzony przez CreActive Team, ul. Kurpiowska 24, 20-730 Lublin, NIP: 712-289-71-01.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Karolina Cala-Lewtak, tel. 883677164, e-mail: kontakt@karolinacala.pl
  3. Celem przetwarzania danych osobowych wychowanków oraz rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków jest przeprowadzenie postępowania zapisów na okres pobytu dziecka w żłobku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, jest: art. 6 ust. 1 lit. a, c, Art. 9 ust. 2 lit. g RODO. w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000 ze zm.). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000 ze zm.). Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
  4. Odbiorcami danych osobowych wychowanków oraz rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków będą podmioty upoważnione przepisami prawa w tym: uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka na okres pobytu w żłobku oraz dokumentacja postępowania zapisów na okres pobytu będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dziecka oraz ich kopiowania zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  8. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym na okres pobytu dziecka w żłobku.

Robimy wszystko, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności i cookies.